شرایط صدورانواع گواهینامه های رانندگی

ردیف نوع گواهینامه شرایط اخذ توضیحات پیش نیاز
1 موتورسیکلت
 1. سن 18 سال تمام
 2. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
 3. طی دوره آموزش نظری وعملی
 4. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباموتورسیکلت 200سی سی
دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس ازگذشت3سال ازتاریخ صدورگواهینامه موتورسیکلت ورسیدن به سن 23سال تمام می توانندباموتورسیکلت باحجم بالاتراز200سی سی رانندگی نمایند -
2 پایه سوم
 1. سن 18 سال تمام
 2. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
 3. طی دوره آموزش نظری وعملی
 4. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه
حداکثرمجموع وزن وظرفیت بار3/5تن یاحمل حداکثر9نفرسرنشین باراننده بجزوسایل نقلیه خدمات عمومی(وانت نیسان باپلاک شخصی و ون) -
3 پایه دوم
 1. سن 23 سال تمام
 2. گذشت2سال تمام ازاخذگواهینامه پایه سوم
 3. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی وتست عدم اعتیاد
 4. طی دوره آموزش نظری وعملی
 5. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه(مینی بوس وخاور)
حداکثرمجموع وزن وظرفیت بار6تن وحمل حداکثر26نفرسرنشین پایه سوم
4 پایه یکم
 1. سن 25 سال تمام
 2. گذشت2سال تمام ازاخذگواهینامه پایه دوم
 3. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی وتست عدم اعتیاد
 4. طی دوره آموزش نظری وعملی
 5. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه(کامیون1921واتوبوس مسافربری)
مجموع وزن وظرفیت باربیش از6تن یاحمل بیش از26نفرسرنشین پایه دوم
5 ویژه
 1. سن 20 سال تمام
 2. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
 3. طی دوره آموزش نظری وعملی
 4. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه
انواع وسایل نقلیه عمرانی ، صنعتی ،کشاورزی وکارگاهی -

جدول تطبیق گواهینامه های قدیم وجدید

گواهینامه رانندگی قدیمی گواهینامه رانندگی جدید
موتورسیکلت قدیم موتورسیکلت جدید
ب1 پایه سوم
ب2 - پ2 پایه دوم
پایه یکم قدیم - پ1 پایه یکم
ویژه تراکتور ویژه باذکرکدوتعیین صلاحیت

توضیح :دارندگان گواهینامه پ1 برای تطبیق به پایه یکم ازآنهاآزمون عملی باکامیون 1921واتوبوس مسافربری اخذمی گردد

مدت اعتبارگواهینامه

مدت اعتبارگواهینامه رانندگی 10 سال است.پس ازپایان اعتباردرصورت احرازسلامت جسمی وروانی برای دوره های 10 ساله تجدیدمی شود.افراد 70 سال به بالاهر5سال یکبارجهت احرازسلامت جسمی وروانی ودرصورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب باشرایط جسمی وروانی خودبه راهنمائی ورانندگی مراجعه نمایند

گواهینامه های صادره ازسایرکشورها

دارندگان گواهینامه های معتبرخارجی(اعم ازایرانیان یاخارجیان)می توانندتاشش ماه پس ازوروددرایران رانندگی نمایندولی درصورت تمایل به ادامه رانندگی درایران بایدنسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خودبه گواهینامه ایرانی اقدام نمایند

تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبرصادرشده ازکشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودباارائه ترجمه ومشاهده اصل گواهینامه خارجی وسایرمدارک لازم واحرازسلامت جسمی وروانی درخواست کننده صورت می پذیرد

موارددیگرتبدیل گواهینامه های رانندگی باتائیدوزارتخانه های کشوروامورخارجه صورت می پذیرد.ماموران سیاسی وکنسولی واعضای سازمانهای بین المللی می توانندبرای تبدیل گواهینامه های خودمدرک مندرج درماده 22 این آئین نامه راازطریق وزارتخانه های خارجه وکشوربه راهنمائی ورانندگی ارسال نمایند

لیست کشورهایی که گواهینامه های رانندگی آنهاقابل تبدیل به گواهینامه ایرانی می باشد

ردیف کشور ردیف کشور ردیف کشور ردیف کشور
1آرژانتین16پرتغال31سودان46لبنان
2آلمان17تانزانیا32سومالی47لیبی
3اندونزی18ترکمنستان33سوئد48لهستان
4الجزایر19ترکیه34سوئیس49مالزی
5ارمنستان*شهر20تونس35ساحل عاج50مصر
6ازبکستان21جمهوری آذربایجان*شهر36عمان51موریتانی
7اتریش22چک37فلیپین52مجارستان
8اسپانیا23چین38فرانسه53مکزیک
9اسلونی24روسیه39فنلاند54نیجر
10ایتالیا25رومانی40قزاقستان55نیجریه
11استرالیا26زلاندنو41قرقیزستان56نروژ
12بلژیک27زئیر42کره جنوبی**آئین نامه57نیکاراگوئه
13بلغارستان28ژاپن43کنیا58هند
14بوسنی29سریلانکا44کرواسی59یمن
15بنگلادش30سوریه45گینه60یونان

کشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودویاکشورهایی که ازمتعهدین کنوانسیون 1968وین(راجع به مقررات عبورومرور درراههاوعلائم راهها)می باشند ،گواهینامه صادره آنان معتبربه حساب می آید

توضیح 1 : مواردی که باعلامت * مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون عملی شهرشرکت نمایند

توضیح 2 :مواردی که باعلامت ** مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون آئین نامه شرکت نمایند

تعویض والمثنی گواهینامه های اتباع ایرانی مقیم خارج ازکشور

 1. وکالت نامه رسمی ازدفاتراسنادرسمی ویاسفارت ایران
 2. 3 قطعه عکس 4*3زمینه سفیدبدون کلاه وکراوات
 3. کپی شناسنامه وکارت ملی به تائیدسفارت
 4. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی به تائیدسفارت
 5. اصل گواهینامه رانندگی
 6. ترجمه رسمی معاینات جسمانی به تائیداداره فنی دادگستری (درصورتی که لاتین باشد)

چاپ وارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس ازتائیدنهایی بصورت متمرکزدرمرکز ، چاپ وسپس توسط مرکزصدورگواهینامه پلیس راهورناجابااخذرسیدازطریق پست تحویل می گردد

درصورتی که مامورپست 3 باربه آدرس متقاضی مراجعه نمایدوبه دلیل عدم حضورویاآدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد ، ضمن تنظیم فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی برابرمقررات والصاق آن درمحل آدرس ، گواهینامه رانندگی به پست عودت وبه مدت 3 ماه نگهداری می گرددکه بامراجعه متقاضی وارائه فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی ومدارک شناسائی معتبر ، گواهینامه بااخذرسیدتحویل خواهدشد.درصورت عدم مراجعه متقاضی بعداز 3 ماه گواهینامه توسط شرکت پست به مرکزصدورگواهینامه ارسال ، که درمرکزنیزبه مدت 3 ماه دیگرنگهداری ودرصورت عدم مراجعه امحامی گردد

مدارک موردنیازبرای متقاضیان ایرانی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

 1. ترجمه رسمی گواهینامه به تائیداداره فنی دادگستری
 2. تائیدکپی گواهینامه توسط سفارت کشورصادرکننده درایران و وزارت امورخارجه
 3. داشتن شناسنامه وکارت ملی ویاارائه شماره ملی صحیح وشناسنامه
 4. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی

مدارک موردنیازبرای متقاضیان خارجی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

 1. نامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
 2. نامه ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجابرای سایرافراد
 3. ترجمه رسمی گواهینامه معتبرکه به تائیداداره فنی دادگستری رسیده باشد ، افرادسیاسی می توانندتوسط سفارت اقدام نمایند
 4. کپی گواهینامه خارجی به تائیدسفارت کشورصادرکننده ووزارت امورخارجه
 5. کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
 6. کپی ازکارت هویت سیاسی(برای افرادسیاسی)
 7. کپی ازدفترچه کار(درصورت داشتن)
 8. مراجعه به مرکزصدورگواهینامه
 9. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی

مدارک موردنیازجهت ثبت نام متقاضیان خارجی که می خواهندگواهینامه رانندگی ایرانی بگیرند

 1. نامه تائیدیه اقامت ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا ویانامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
 2. ترجمه گذرنامه(این ترجمه بایدبه تائیدسفارت متبوعه ویااداره فنی دادگستری برسد)
 3. کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
 4. معرفی به آموزشگاههای رانندگی جهت آموزش تئوری وعملی
 5. انجام آزمون درمرکزصدورگواهینامه(تئوری وعملی)

توجه : اتباع خارجی فقط مجازبه اخذگواهینامه رانندگی پایه سوم وموتورسیکلت خواهندبود

لیست آموزشگاهها فعال استان تهران ( شهر تهران )

ردیف نام آموزشگاه کد مجوز نوع مجوز منطقه شهرداری آدرس و تلقن
1 110 103 پایه3 15 سه راه افسریه  ابتدای بزرگراه بسیج  ک 6 پ  49    تلفن 2-33815561
2 آتیه 184 پایه3 22 شهرک راه آهن  ابتدای خ امیر کبیر  خ گلناز  پ17    تلفن 44720858*44720857
3 آذر 176 پایه3 10 خ قصرالدشت امام خمینی  ک صارمی پ2-4        تلفن66834906*66834961
4 آرام 189 پایه3 5 میدان پونک  خ گلزار  سوم پ2ط3            تلفن 44445103*44445912
5 آرمان  193 پایه3 9 مهر آباد جنوبی  - کوی فردوس  خ اسماعیلی  پ43       تلفن 66658770*66658771
6 آزادی  32 پایه3 9 خ آزادی  روبروی مترو حبیب الهی  ک نورپاش  پ 6           تلفن 66040799*66003949
7 آزمایش  103 پایه3 2 خ مرزداران  نبش اطاعتی جنوبی پ50 ساختمان شایان  ط4 تلفن 88274712*88269933-4
8 آهاری  4 پایه3 10 میدان  جمهوری تقاطع نواب و آذربایجان  روبروی درب غربی مترو نواب  تلفن 66902260*66902261
9 آهنگ  230 پایه3 15 خاوران - روبروی ترمینال خاوران پ 186 ط همفک- 33659437
10 ابراهیمی  1 پایه3 5 ابتدای کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا پ28 تلفن44074533*44074534*94-44079990
11 ابوذر  180 پایه3 17 ابوذر -  خ عیوض خانی  پ180 تلفن 5-55778994
12 اتحاد  17 پایه3 4 تهرانپارس فلکه 4 خ وفادار شرقی پ 1046     تلفن 77372041*  77061791*  77061790    
13 اتحاد داوری 65 پایه3 2 فلکه اول صادقیه خ ستارخان بین4راه اسدی و خسرو پاساژ مرجان ط اول و37*تلفن 44243737*44243739
14 اترک  42 پایه3 15 خ خاوران نرسیده به عارف خ بهشت  پ17 تلفن 4-33028800*33003535
15 احتیاط 25 پایه3 2 تقاطع چمران و جلال آل احمد  - زیر گیشا  -پ29    تلفن 88268271*88266264
16 ادیب 49 پایه3 12 15خرداد  شرقی -  روبروی بانک  صادرا ت پ 48   تلفن 33126616*33568342
17 ارادتی  77 پایه3 18 شهرک ولیعصر - بهرامی -جنب خ مسلمی - مجتمع تجاری نگین ط 2 تلفن 66207407*66210186
18 ارزمانی  83 پایه3 3 پاسداران  - بهارستان 4  پ 4  تلفن 22546742*22566301
19 ارس 106 پایه3 4 شمس آباد م بهشتی بلوار بیژن ک صفائی غربی پ 39 *تلفن 22517828*22516959*22516939
20 ارغوان  139 پایه3 18  خ خلیج فارس-جنب کارواش777 شماره 1*تلفن66268454*66268182*66252727 فکس66268455
21 ارم  67 پایه3 19 خانی آباد نو خ لطیفی پ179 ط 1   تلفن 55018838*55012660
22 اشعری 111 پایه3 5 شهر زیبا  نرسیده به خ شربیانی غربی پ50   تلفن 44161238*44108057*44113200*
23 اقدسیه 120 پایه3 1 اقدسیه - خ موحد دانش - بازار صدف - ط2و4  تلفن 22809474*22284624*2-22815650
24 اکباتان  27 پایه3 9 شهرک اکباتان - بلوار نفیسی جنب فرهنگسرای آیه  برج سایه  تلفن  44673030**44641080
25 البرز  55 پایه3 4 سید خندان  نبش خواجه  عبداله  انصاری  پ153   تلفن 22841443
26 امید  112 پایه3 4 م رسالت  خ هنگام  شمیران نو  شهید وارباز پ 33 و35  تلفن21- 77131619*77198109
27 امیر کبیر  7 پایه3 17 خ ابوذر - م مقدم  - روبروی  مسجد  محمدی  پ 90 تلفن 55684946*55684945
28 امین  100 پایه3 1 ولیعصر - ایستگاه  محمودیه - پ2754 تلفن 22666355*22666365*22666356
29 ایران 101 پایه3 8 تهرانپارس- باقری- بالاتراز قنات کوثر-نبش 6شرقی پ360   تلفن77064442**77064441
30 ایرانپارس 145 پایه3 5 نبش فلکه اول شهران  جنب بانک توسعه تعاون پ111 ط1    تلفن 44311023**44365258
31 ایثار  197 پایه3 5 مرزداران  خ ایثار  مسجدامیرالمومنین  پ38 تلفن 44212838
32 ایمن  205 پایه3 5 جنت آباد  بالاتر از 4 باغ نبش 22بهمن  پ 163  تلفن 44600922*44600932
33 بهار  15 پایه3 6 م انقلاب - ضلع شمال غربی - جنب بانک رفاه پ59  تلفن  66920296*66949692*66905825
34 بهمن  69 پایه3 14 پیروزی  چهار راه کوکالا  - جنب بانک تجارت - روبروی مترو نبرد   تلفن 33333144*33333593
35 پارس  38 پایه3 13 خ پیروزی خ باقری ک حمام فیروزه  پ 1 ط2و13  تلفن 33334060*33358246*33333960
36 پارس نو  13 پایه3 14 م شهدا  جنب پمپ بنزین پ1515   تلفن 33798895*33798879
37 پارسیان  173 پایه3 4 فلکه 2 تهرانپارس  خ جشنواره نرسیده به 4راه سیدالشهد پ115/1 ط اول و2 تلفن 77299115*77299114
38 پایتخت  210 پایه3 19 عبدل آباد  - خ بخشنده  - نبش لقمان جنوبی -پ92 ط2  تلفن 55874210**55874211
39 پردیس  126 پایه3 18 یافت آباد  بلوار معلم  خ بافان  مجتمع تجاری بافان ط 2      تلفن 5-66201082
40 پرستو 638 پایه3 11  4راه وحدت اسلامی  مقابل آتش نشانی پ1119 تلفن55370120*55383916
41 پروانه  34 پایه3 16 نازی آباد  خ رجایی  ک کاظمی پ 4  تلفن 55055806
42 پورزاد 12 پایه3 10 خ آزادی  خ نجار زادگان  پ 71  تلفن 66003828
43 پویا 141 پایه3 15 افسریه  بین 15متری دوم و سوم  پ251- تلفن 33807554*33144010 نمابر 33147933
44 پیروز 11 پایه3 11 بزرگراه نواب خ هلال احمر پ290  تلفن 55646468*55673929*55671935*55665037
45 پیک تعلیم  169 پایه3 12 17شهریور-خ حداد عادل - پ 246   تلفن 33544188*33544191*  فکس 33544292
46 پیمان  114 پایه3 16 خزانه  فلکه دوم  خ سلامت بخش   پ97 تلفن 55048705*55048708
47 تابان 85 پایه3 4 شمس آباد-استادحسن بنا-ک نعمتی  پ 1 ط3 تلفن 22531847*22531862
48 تدین 52 پایه3 16 جوادیه خ 20متری روبروی بانک  ملی پ330   تلفن 55658914*55670700*55667800
49 توحید 34 پایه3 20 کهریزک روبروی آتش نشانی  مجتمع تجاری خلیج فارس ط2 و47 تلفن31 - 56526830
50 تهران 87 پایه3 11 خ ولیعصر - م منیریه - نبش خ معیری  پ 3 ط2 تلفن 66401386*66413380
51 تهرانیان 115 پایه3 22 شهرک گلستان منطقه 22-م ساحل  خ یوشیج  مجتمع تجاری خیام   تلفن 44748061**44748082
52 تیموری  206 پایه3 2 آزادی  - جناح - بلوار  صالحی  خ اکبری  پ9 تلفن 66046768**66043895
53 ثامن 163 پایه3 15  افسریه اول والفجر بلوک آ پ 319  تلفن 33820016*33654244*33642050فکس33156483
54 جانباز 157 پایه3 15 خ خاوران  روبروی پارک فدائیان اسلام  پ685   تلفن 33700560**33705023*33702868
55 جت 46 پایه3 13 خ دماوند ایستگاه داریوش ساختمان دماوند پ341 تلفن 77941071*77941076*77944580
56 جعفری 61 پایه3 16 نازی آباد  خ مدائن پ465      تلفن 55060435*55304297
57 جهان 98 پایه3 11 جمهوری - باستان  جنوبی  پ 189  ط 2  تلفن 66927181*66565319
58 چمن 167 پایه3 8 نارمک - 4راه تلفنخانه  غربی  3راه سمنگان  پ 201  تلفن 77815677
59 حاتم  56 پایه3 8 نارمک - سرسبز - طبقه فوقان بانک سپه - پ814  تلفن 77895929*77275149
60 حکیمیه  148 پایه3 4 حکیمیه بلوار بهار  خ بهشت ک بهشت2پ 49  تلفن 77316101*77316103*77316102
61 حمید 10 پایه3 14 پیروزی - بلوار ابوذر -پ1037 ط اول   تلفن33196753*فکس 33174811
62 حیدری 22 پایه3 7 شریعتی-نبش میثاق 3 پ 264 تلفن 77651177*77651188*77508383
63 خضراء 261 پایه3 7 خ دماوند خ غفاری نسب (حجت)  انتهای خ کوثر   تلفن 77594173*77594163
64 خلیج فارس 191 پایه3 18 یافت آباد  م الغدیر  خ زندیه خ طاهری  ساختمان آرموس تلفن66786781*66786782
65 خمسه 124 پایه3 15 قیامدشت  خ شهدا نرسیده به چهار راه  مخابرات پ 299  تلفن 33582800*33582700
66 داریوش 62 پایه3 14 17 شهریور  چهار راه  شمس جنب بانک  سپه پ 1239     تلفن 33346942* 33355679
67  دانشجو 159 پایه3 19 عبدل اباد-تقاطع  شکوفه و مطهری-مجتمع شقایق  ورودی 2 ط1تلفن 55864427*55864041*55863715
68 دریا 104 پایه3 2   شهرک غرب-بلوار دریا-بین تقاطع پاکنژادو فرحزادی پ254 تلفن 88076832-3
69 دولت 23 پایه3 7 شریعتی -بین زرگنده  پ صدر - پ1657  تلفن 38- 22613737- 22604787
70 دقت 97/3411 پایه3فقط آموزش 12 خ مصطفی خمینی  جنب کوچه نظامیه پ 72 ط اول  تلفن 09123400991*33119448
71 دیاموند 155 پایه3 7 م هفتم  تیر  بالاتر از مسجد الجواد پ299 ط1  تلفن 88301690*88309323
72 دیباجی 204 پایه3 3 دیباجی جنوبی  نبش رعنا  پ153 تلفن 22583687*22581520
73 ربیعی 54 پایه3 10 خ آذربایجان  نرسیده به رودکی  پ 660 تلفن 66831132*66356301
74 رحمانی 102 پایه3 15 هفده شهریور -خ سعیدی  پلاک 34     تلفن 33003232*33022879-80
75 رحیمی 43 پایه3 13 پیروزی انتهای خ اول نیروی هوایی پ211    تلفن 77400044
76 رضوان 228 پایه3 20 شهر ری 2راه تقی آباد  خ مصطفی خمینی خ دیناروند پ11 تلفن 33419723*33419722
77 رودکی 172 پایه3 10 خ رودکی  تقاطع مرتضوی  پ 142   تلفن 66834459*66838235
78 روزبه 79 پایه3 6 خ فاطمی  - مقابل وزارت کشور  پ52 ط3  تلفن 88952532**88958407
79 ری 207 پایه3 20 شهر ری  - امام حسین - چهارراه دیلمان  پ 134  تلفن 55900051*55595985
80 زهره 28 پایه3 8 تقاطع  سبلان -نظام آباد اول طیرانی پ3 تلفن 88442244 *77158066
81 سپهر 117 پایه3 2 ستارخان سه راه تهران ویلا  پ 21  تلفن 66509061*66557980
82 ستاره 24 پایه3 9 شهرک اکباتان فار 1 بازارچه 10شماره 10پ47  تلفن 44663887
83 سعدی 53 پایه3 3 شریعتی  قلهک  جنب  کلاهدوز پ 1587 تلفن 22602232
84 سفیر 58 پایه3 10 خ قزوین  نرسیده به جی  نبش ک  عسگری  پ 57 تلفن 66657585*66657586
85 سهرابی 16 پایه3 11 ولیعصر خ مدرس پ20 تلفن 55381381  *55361312*55361313*55371089
86 شبنم  91 پایه3فقط آموزش 19 باقر شهر 30متری امام خمینی پ 25/8 تلفن 55216003*55225777
87 شاهین  14 پایه3 14 خ 17شهریور - پایین تر از پ محلاتی - پ 917 تلفن 33728301*33003153
88 شکوه  165 پایه3 4 فرجام  - سراج -  کاشانی 3   تلفن 91-77384988
89 شمس 58 پایه3 3 پاسداران - دولت - نبش مفاخری - پ 44 ط1    تلفن 22541076*22542135
90 شمس حسن آباد 231 پایه3 20 حسن آباد فشافویه  - بلوار امام خمینی  ک خلیلی  پ 8   تلفن23- 56229020*56229021
91 شورا 137 پایه3 8 خ تهران نو -سی متری نیروی هوایی  خ شورا پ242   تلفن 77470249
92 صادقی 135 پایه3 21 تهرانسر بلوار اصلی نبش خ 22 مجتمع امیر ط3و16 تلفن44531919*44521717*44527600
93 صبا 26 پایه3 7 شریعتی  نرسیده  به خ پلیس  پ 613  تلفن 88411973
94 صدف 80 پایه3 6 امیر آباد خ 18  نبش بلوار آزادگان  پ 21 تلفن 88631010*88636688*88635656فکس 88012096
95 صدف لواسان 138 پایه3 1 لواسان -بلوار امام  پ 819 تلفن 26541166-26547734
96 طاها 179 پایه3 18 بلوار معلم جنب پارک قائم مجتمع امام رضا *تلفن02191310141*02191310151
97 طبرستان 161 پایه3 15 17شهریور  جنوبی  پائین تر از تیر دوقلو  پ 256  تلفن3 -55090902*4-55090953
98 ظفر 31 پایه3 3 شریعتی  خ ظفر    پ 108 تلفن 22257241 *22265534
99 عرفان 147 پایه3 10 خ سرگرد  محمدی نبش ک اسرافیل مختاری پ 67* تلفن 33380480*33766659
100 عزیز زاده شرق 105 پایه3 4 تهران پارس م  پروین  خ 196 شرقی بین 133و135 پ 188  تلفن77780939*77780398
101 عقاب 85 پایه3 1 نیاوران  بعداز سه راه یاسر  نرسیده به مژده  ک110 پ2  تلفن 22729485*22758751
102 غرب 75 پایه3 2 سعادت آباد خ 16 ساختمان کاج ط2  تلفن 22060902* 22086579*22370961
103 فدک  129 پایه3 8 خ گلستان روبروی پارک فدک  نبش ک شیرازه  پ 317  تلفن 77836460*77842564
104 فردوس 199 پایه3 5 فردوس شرق بین خ سلیمی جهرمی جنوبی و مالکی  پ 159 ط1    تلفن 44002927*44002928*44041078*44041168
105 فردوسی 200 پایه3 7 خ انقلاب روبروی بهار  جنوبی  ساختمان 64 ط4 و16   تلفن 77626312*77626316
106 فرهنگ  226 پایه3 18 یافت آباد بلوار الغدیر شمالی  جنب کوچه فرجی پ207 تلفن 66201515*66311450-5
107  فیروزه  33 پایه3 3 پاسداران  نبش بوستان 7 پ 169   تلفن 22551481*22588532
108 قائم  72 پایه3 8 نارمک م تسلیحات خ شهید کریم ثانی پلاک 15 تلفن 
109 قصر 6 پایه3 3 خ شریعتی نرسیده به 4راه قصر نبش اندیشه 2 پ 798 ط2    تلفن88417017*88409293
110  قیطریه  130 پایه3 3 بلوار اندرزگو- نبش عبدالهی جنوبی ساختمان پارسیان پ 72 ط1 و3 تلفن 22694048*22694047
111 کاج 35 پایه3 2 ستارخان -روبروی باقر  خان - پ156 ط 2 تلفن66501744*66505689*66505309
112 کالج 82 پایه3 15 کیانشهر  خ شهید مینایی پ 195 تلفن 33604924
113 کمال 9 پایه3 2 شهرآرا- خ آرش مهر - روبروی درب غربی پارک شهرآرا  پ 68 تلفن 88258386*88282262
114 کوثر 133 پایه3 1 مینی سیتی  -محلاتی  - بلوار شاهد - م بسیج  - مجتمع تجاری زیتون  تلفن 22455361*22455168*22455159
115 کیهان  21 پایه3 4 تهرانپارس  م رهبر  پاساژ  امیر علی  ط سوم  تلفن 77794329*77794330
116 گاندی 5 پایه3 3 ولیعصر -بالاتر از پارک ساعی  - ک 36 پ1 ط2  تلفن 86083234*88774909
117 لشگر 93 پایه3 8 جانبازان غربی - خ حیدری -پ255  تلفن 88414378*88410536
118 ماندانا 2 پایه3 8 خ دماوند  چهار راه آیت - طبقه فوقانی  سینما ماندانا پ 516                                                                                تلفن 77438819*77402470*77482308*77416154
119 ماهان 125 پایه3 17 امام زاده حسن  نبش کوچه رسولی  تلفن 55777491*55755961*55755962
120 متین  202 پایه3 16 نازی ابادخ بهمنیار  روبروی بهزیستی باهنر پ 24 تلفن 55312789*55312790
121 محسن  127 پایه3 20 شهر ری  خ قم  جنب مخابرات شهید منتظری  پ 207   تلفن 559042420   همراه09123726318
122 محک 168 پایه3 2 شهرک غرب بلوار دادمان-خ درختی-مجتمع خلیج فارس- ط 3 و 2  تلفن 88385170*88385169
123 محمد 219 پایه3 5 ستاری شمالی  بعداز پیامبر - نبش خجسته پور - ساختمان محمد ط اول  تلفن 44060510*44081600*44967800
124 محمدی 47 پایه3 8 رسالت - مدنی شمالی نبش علی بخشی پ 1517 تلفن 77458888*77890816
125 مریخ 45 پایه3 4 تهرانپارس فلکه دوم خ فرجام بین گلشنی و آهنی  آمینه  پ64    تلفن 77703070*77883330
126 مسعود 84 پایه3 13 خ پیروزی  خ اندرزگو  م بروجردی تلفن 33365461*33365180
127 مسیبی 76 پایه3 16 نازی آباد - خ شریعتی ک غفوری  جنب مسجد صاحب الزمان پ 3 تلفن 55025045
128 مصطفی 160 پایه3 5 جنت آباد  بالاتر از همت  پ242 تلفن9- 4444499 *44444997-9*
129 منصور 95 پایه3 8 تهران نو   خ بلال حبشی  ک غزالی تلفن77423758*77413768*77984577*77474100
130  مهاجر 174 پایه3 15 مشیریه سازمان آب ک دوم غربی پ2 تلفن 22865080*33868440
131 مهتاب 71 پایه3 13 خ دماوند  جنب پمپ بنزین قاسم آباد  تلفن 77567927*77593426
132 مهدی 196 پایه3 21 تهرانسر -بلوار گلها - ک 9 - پ322 ساختمان نگین و4 تلفن44535114
133 شرکت هنردانش عقاب مهرآباد 70 پایه3 9 مهر آباد  خ امام محمد باقر (ع) نبش کوچه دربندی  پ2 تلفن 66690260
134 مهران 88 پایه3 7 خ ولیعصر عج  خ مطهری  خ لارستان پ 108 و1  تلفن -88903808
135 مهرداد 60 پایه3 20 شهر ری  خ بیات پ 290 تلفن 55900096*55902649
136 مهرشمیران 18 پایه3 1 تجریش - جنب سینما آستارا پ23 تلفن  22724636*22712477
137 مهرمیهن 170 پایه3 15 مشیریه  نبش خ آذر شرقی ط اول  تلفن 33467771* 33467772
138 میلاد 113 پایه3 21 تهرانسر-بلوار لاله  چهارراه قبادپاساژ لاله - تلفن44519898*44514773-44516970
139 نارمک 103 پایه3 8 نارمک  نبش چهارراه  تلفن خانه  پلاک 248   تلفن 77900694
140 ناصر 50 پایه3 10 خ آزادی خ جی نرسیده به 4راه طوس  بن بست  منصور پ 1     تلفن66015858*66030645
141 نصرت  44 پایه3 10 خ شهید  سبحانی  نبش  خ خواجه زاده پ 305ط2 تلفن*55131962*55131963*55739444*55715716
142 نگین 192 پایه3 2 اشرفی اصفهانی - بالاتر از نیایش  پلاک 290 ط 2  تلفن 8-44851205 
143 نور 221 پایه3 19 نعمت آباد  خ نور پ215  تلفن 55834467*55864370*55850506
144 ولیعصر  164 پایه3 6 م ولیعصر ابتدای کریم خان زند پ296  تلفن 88945366*88943066*88940780*86034206
145 هادی 140 پایه3 5 نیایش  سردار جنگل  جنوبی  نبش بهار شرقی ساختمان آرامان پ100 ط 2 تلفن 44470379*44474700
146 هدایت 220 پایه3 15 مسعودیه  خ ابومسلم خراسانی  خ نجفی  مقدم پ 9  تلفن 33484397*33484339*33493115
147 هدف 64 پایه3 13 انتهای خ پیروزی م کلاهدوز 3راه تختی بلوار هجرت جنب شهرک امیرالمومنین                                            تلفن     33228411*33228412*33228413
148 هدی 144 پایه3 22 شهرک  گلستان بلوار امیر کبیر  خ گفام  نبش بنفشه 2 پ13 تلفن5-44724441 
149 هما 73 پایه3 7 نامجو  روبروی  بانک صادرات پاساژ  اخوان ط2  تلفن 77553624*77553997*77560420
150 هنرکده فنی  51 پایه3فقط آموزش 12 بهارستان روبروی چایخانه سابق مجلس پ 635
151 هنگام  150 پایه3 4 م رسالت خ هنگام پ158ط1 تلفن 77209445*77209446*77225104
152 یاس 187 پایه3 10 خ هاشمی  مابین جیحون و کارون پ 498 ط اول  تلفن *66363870*66363871
153 ایمن موتور 261 موتور 4 م رسالت -خ نیروی دریایی  روبروی ایران خودرو  پ138----77444561*77444653
154 بهران موتور  235 موتور 12 م شوش  خ شوش شرقی خ  پیمانی بعداز تقاطع اول خ پیلچی ( یخچال) پ 23 و19 تلفن33558917
155 تهران موتور  100/232 موتور 20 شهر ری  بلوار امام حسین  پ 140-----55973886
156 رایان  260 موتور 18 یافت آباد-نرسیده به 4راه قهوه خانه  پ395تلفن66309164*66309238
157 رهرو  230 موتور 9 آذری خ زرند نرسیده به پل ساوه  پ    3 تلفن 66661851
158 طاهر 192 موتور 15 خ خاوران روبروی ترمینال خاوران  ساختمان پارمیس پ188 ط اول  تلفن 33835973*33141972 
159 نامجو 226 موتور 11 خ کارگر جنوبی  خ جنگ  جنب ایستگاه م حر ---66376144
160 ولایت 100/233 موتور 19 نواب -اتوبان چراغی -بوستان ولایت-ورودی شهربانو جنب پارکینگ پ10تلفن 55647515*55665901
161 همکار امین 100/231 موتور 18 بزرگراه  فتح خ خلیج فارس  خ هلال احمر  داخل ستاد ترخیص موتور  --66275473*66275760
162 مجتمع شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه  125 پایه1 5 جنت آباد شمالی انتهای خ بعثت بلوار ایت الله کاشانی بعداز سه راه جنت آباد   تلفن 44456004-6
125 پایه2
163 مجتمع آموزشی ناوبران  100/235 موتور 19 شهرری - باقر شهر - قمصر -خ انرژی - پ125 تلفن56528464*56528462*56528112فکس56528113
100/235 پایه1
100/235 پایه2
100/235 ویژه
164 مجتمع یاوران نظم  234 پایه3(قانون سابق) 22 تهران - بزرگراه همت غرب - جنب دانشگاه علوم انتظامی ورودی مجموعه پردیس 6-48931354
234 پایه1
234 پایه 2
234 موتور(قانون سابق) 
234 ویژه

لیست آموزشگاههای موتور سیکلت

ردیف نام آموزشگاه آدرس تلفن تماس
1آموزشگاه نامجو خيابان امام خميني- ضلع غربي ميدان حر- خيابان جنگ- جنب ايستگاه ميدان حر- دانشگاه افسري امام علي 66376144
2 آموزشگاه رهرو سه راه آذري- ابتداي 45 متري زرند – پلاك3 66661906
3 آموزشگاه تهران موتور شهر ری بلوار امام حسین پ 140 55973887 - 55973886
4 آموزشگاه موتورسيكلت همكار امين بزرگراه فتح - خيابان خليج فارس (شماره 2) خيابان هلال احمر- داخل ستاد ترخيص موتورسيكلت 66275473
5 آموزشگاه امين (وابسته به دانشگاه علوم انتظامي) اتوبان همت غرب- بعد از پل آزادگان- دانشگاه علوم انتظامي 48931353 - 48931354
6 موتورسيكلت ولايت منطقه 19 - بوستان ولایت - روبروی درب جنوبی شهربانو جنب پارکینگ آموزشگاه ولایت پ 10 55647515-55665901
7 مجتمع آموزشي ناوبران باقرشهر – ابتداي خيابان قمصر – انتهاي خيابان انرژي – پلاك 125 56528464 (پايه هاي دوم يكم ، ويژه ،موتورسيكلت)
8 آموزشگاه ايمن موتور ميدان رسالت انتهاي خيابان نيروي دريايي روبروي ايران خودرو پلاك 138 77444561 -77444653
9 آموزشگاه رايان يافت آباد بلوار معلم نرسيده به چهار راه قهوه خانه نبش خيابان حسن مظفري پلاك 395 66309164 -66309238
10 آموزشگاه طاهر خيابان خاوران روبروي ترمينال خاوران وشهرداري منطقه 15 ساختمان پارميس پلاك 188 طبقه اول 33835973 و33141972

آموزشگاههای آزمون رانندگی اتباع خارجی

ردیف نام آموزشگاه آدرس تلفن تماس
1 آموزشگاه مهرداد شهرری-خ زکریای رازی-پ145 55900096
2 آموزشگاه آتیه شهرک گلستان-ابتدای امیر کبیر-خ گلناز-پ117 44702057
3 آموزشگاه ایران تهرانپارس- انتهای اتوبان شهید باقری-بالاتر از قنات کوثر-نبش ششم شرقی پ92 77064441
4 آموزشگاه ارزمانی بعد از چهارراه پاسداران –بهارستانچهارم-پ4 22546742

منابع آزمون برای صدور انواع گواهینامه

كتاب آموزش پايه دوم
كتاب آموزش پايه يكم
كتاب آموزش مربيان پايه سوم
كتاب آموزش موتورسيكلت
كتاب آموزش پایه سوم

لیست کامل آموزشگاهها بزودی باقالب جدید دردسترس قرارمی گیرد

ارتقاء امنیت وب با وف بومی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی